Poziv za zunanje neodvisne ocenjevalce CMEPIUS-a

Predmet poziva

Objavljamo poziv za zainteresirane posameznike, ki bodo v pomoč CMEPIUS-u pri izvajanju nalog v zvezi z aktivnimi programi. Namen poziva je vzpostaviti seznam zunanjih neodvisnih ekspertov/ocenjevalcev z dobrim poznavanjem področja izobraževanja in usposabljanja, tako z vidika prakse kot z vidika zakonodaje v evropskem in slovenskem okolju, ter z dobrim poznavanjem projektnega vodenja in izvajanja evropskih/mednarodnih projektov.

Delo ekspertov/ocenjevalcev obsega eno ali več naslednjih nalog:

 • udeležba na usposabljanjih in srečanjih za ocenjevalce v organizaciji CMEPIUS-a;
 • vrednotenje projektnih predlogov, prejetih v okviru razpisov za zbiranje predlogov;
 • spremljanje in vrednotenje:
  projektnih poročil,
  izdelkov in rezultatov projektov,
  druge zadolžitve na področju analize in/ali spremljanja programov in projektov;
  svetovanje/sodelovanje v posebnih študijah, povezanih s področji delovanja CMEPIUS-a.

Naloga ocenjevalcev bo sodelovanje s CMEPIUS-om pri kakovostnem izvajanju zgoraj navedenih nalog ob upoštevanju ciljev programov, prednostnih nalog in meril, navedenih v razpisih za zbiranje predlogov ter vodnikov in priročnikov, ki bodo na voljo ocenjevalcem.

PRIJAVNICA (<– kliknite)

Prijavnica (Priloga 1 tega razpisa) je spletna. Vsak zainteresiran kandidat mora izpolniti spletno prijavnico v celoti, jo natisniti, podpisati in jo z obveznimi prilogami poslati na naslov CMEPIUS-a.

Rok za prijavo

Poziv določa odprti rok prijave.

Prijavo morajo oddati vsi zainteresirani kandidati, ki se niso prijavili v letu 2014 in niso v bazi ocenjevalcev. Vsi izbrani ocenjevalci se vpišejo v bazo za programsko obdobje 2014 do 2020.

Oddaja prijave

Dodatne informacije

E-pošta: ocenjevalci@cmepius.si
Telefon: +386 1 620 94 77

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki (1 originalno podpisan izpolnjen prijavni obrazec – Priloga 1 tega poziva), ki jo pošljejo v zaprti ovojnici, z označbo ‘Poziv za CMEPIUS ocenjevalce’ na naslov:
CMEPIUS
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Obvezna priloga:

}