Erasmus+ 2021–2027

19. 3. 2021
Prioritete in novosti po sektorjih izobraževanja in usposabljanja

 

Evropska komisija je določila cilje in skupne prioritete, ki jih bo program Erasmus+ zasledoval na različnih področjih izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Ključne poudarke in novosti (razen za področje Mladine) vam predstavljamo spodaj.

Več informacij bo na voljo na predstavitvah in seminarjih od 30. marca 2021 dalje ter ob objavi Razpisa Erasmus+ 2021.

 

Splošno šolsko izobraževanje

Prioritete:

 • Naslavljanje zgodnjega opuščanja šolanja, nizkih temeljnih spretnosti in pomanjkljivosti (krepitev sodelovanja med vsemi akterji na šoli, z družinami, zunanjimi deležniki, spodbujanje spremljanja in preventive; naslavljanje dobrega počutja, duševnega zdravja, osebnega razvoja, boja proti nadlegovanju v šoli …
 • Razvoj visoko kakovostnega inkluzivnega predšolskega sistema.
 • Krepitev profila poklica učitelja (krepitev raznolikih poti za učitelje in ravnatelje; spodbujanje profesionalnega razvoja, razvoja, pedagogike in kompetenc za zeleno in digitalno izobraževanje, občutno povečanje mobilnosti učiteljev …
 • Krepitev razvoja ključnih kompetenc.
 • Promocija izobraževanja za okoljsko trajnost (krepitev zavedanja, kompetenc, kurikula, pedagogike, učitelji kot „change agents“, šolski/institucionalni pristopi).
 • Promocija celovitega pristopa k poučevanju in učenju jezikov (krepitev jezikovne raznolikosti na šolah, med učenci iz različnih okolij, razvoj novih tehnologij za učenje jezikov).
 • Povečanje zanimanja za znanost, tehnologijo, inženirstvo in matematiko (pedagogike, povezovanje z gospodarstvom, odpravljanje stereotipov o moških/ženskih poklicih).
 • Krepitev sposobnosti za promocijo in zagotavljanje priznavanja učenja in poučevanja v tujini.

Novosti:

KA1 Projekti mobilnosti

 • Akcije Partnerstva za sodelovanje med samo šolami (KA229) v novem programu ni več. Od sedaj se šole lahko odločite za sodelovanje v akciji KA1 Projekti mobilnosti, ki omogoča mobilnosti tako zaposlenih kot učencev. Vendar v tem tipu projektov ne gre nujno za recipročnost aktivnosti.

KA2 Partnerstva za sodelovanje

 • Še vedno pa šole lahko prijavite tudi KA2 Partnerstva malega obsega, pri čemer prevzamete več odgovornosti za projekt v smislu financ in skrb za realizacijo ciljev projekta v celoti. Gre za dotacijo v obliki pavšalnih zneskov.
 • KA2 Partnerstva, kjer so pričakovani rezultati, ki so uporabni in aktualni za širši krog uporabnikov ostaja, le način financiranja se v manjši meri spremeni.

Poklicno in strokovno izobraževanje (PSI)

Prioritete:

 • Agilni PSI, ki se prilagaja potrebam trga dela (programi, ki zajemajo tehnične spretnosti, nova delovna mesta in delovne metode, ključne kompetence, kot so osnovne spretnosti, digitalne, prečne, zelene in druge življenjske spretnosti za odpornost, vseživljenjsko učenje, zaposljivost, socialno vključenost, …).
 • Kurikuli PSI (sprotno posodabljanje, spremljanje diplomantov, napovedovanje potreb po spretnostih, avtonomija in fleksibilnost PSI izvajalcev za zeleno in digitalno transformacijo, …).
 • Fleksibilni PSI (na učenca osredotočen, priznavanje, razvoj kariere, nadaljevalni PSI (c-VET), modularni pristop, vključevanje neformalnega in priložnostnega učenja, …).
 • PSI kot spodbujevalec razvoja in kot priprava na digitalno in zeleno transformacijo (vključevanje PSI v ekonomske, gospodarske in inovativne strategije, razvoj usposabljanj s področja podjetnosti, digitalnih in zelenih spretnosti, centri poklicnih odličnosti).
 • PSI kot atraktivna izbira, ki temelji na modernih in digitaliziranih načinih usposabljanja/razvoja spretnosti (pretočnost med začetnim in nadaljevalnim PSI, izvajanje na osnovi mešanice odprtih, digitalnih in sodelovalnih učnih okolij, razvoj učiteljev na obeh nivojih PSI, razvoj strategij internacionalizacije PSI, učna mobilnost učiteljev in drugega osebja, kakovostno vseživljenjsko učenje in poklicno svetovanje).
 • PSI, ki promovira enake možnosti (vključujoč, fleksibilen, dostopen na digitalnih učnih platformah, zagotavljanje enake zastopanosti obeh spolov, …).
 • Razvoj kulture zagotavljanja kakovosti (razvoj nacionalnih sistemov za PSI v šoli in v podjetjih, mikro-krediti, priznavanje mobilnosti, EQAVET, …).
 • Do 20% mobilnosti je lahko mednarodne (izven programskih držav).

 

Novosti:

KA1 Projekti mobilnosti

Na voljo so dodatna nepovratna sredstva:

 • dodatek za vključenost,
 • dodatek za dolgotrajne mobilnosti dijakov,
 • dodatek za mobilnosti v partnerske države.

KA2 Partnerstva za sodelovanje

 • Organizacije lahko prijavite projekt manjšega obsega, kjer sodelujeta minimalno dve sodelujoči organizaciji iz dveh različnih držav. V tem primeru gre za dotacijo v obliki pavšalnih zneskov.
 • Večja partnerstva, pri katerih se pričakuje, da nastanejo konkretni rezultati in so uporabni širše od partnerstva, je dotacija v obliki stroška na enoto. V teh partnerstvih morajo sodelovati minimalno 3 organizacije iz treh različnih držav.

Terciarno izobraževanje

Prioritete:

 • Notranje povezani sistemi terciarnega izobraževanja (razvoj in testiranje različnih sodelovalnih modelov, virtualnega/ kombiniranega sodelovanja, uporaba digitalnih orodij; razvoj avtomatskega priznavanja mobilnosti; razvoj in izvajanje izobraževanja za okoljsko trajnost).
 • Spodbujanje inovativnih praks za poučevanje in učenje z namenom naslavljanja družbenih sprememb (učni izidi, na študente osredotočeno učenje in poučevanje, modularni študijski programi, več-disciplinarni pristopi in inovativne pedagoške prakse, spodbujanje STEM, inženirstva, IKT in naprednih digitalnih spretnosti.
 • Nagrajevanje odličnosti v učenju, poučevanju in razvoju spretnosti (kultura kakovosti, nagrajevanje odličnosti, kakovostna študijska izkušnja in poučevanje za študente z manj priložnostmi, razvoj podjetnega, odprtega in inovativnega terciarnega izobraževanja).
 • Graditev vključujočega sistema terciarnega izobraževanja (večanje dostopnosti, vključenosti in dokončanja manj zastopanih skupin, aktivna podpora prihajajočim mobilnim udeležencem, spodbujanje fleksibilnih kariernih poti med izobraževanjem in raziskovanjem, spodbujanje družbenega angažiranja s promocijo neformalnega učenja in izven-kurikularnih aktivnosti ter priznavanja prostovoljnega in družbeno-koristnega dela študentov pri njihovih akademskih rezultatih.
 • Razvoj digitalnih spretnosti: študentov in osebja, razvoj podatkovnih orodij in virov, sledenje zaposljivosti diplomantov.

Novosti:

KA1 Projekti mobilnosti

 • Na voljo so nove aktivnosti poleg obstoječih:
  • kombinirane mobilnosti,
  • mobilnosti doktorskih študentov,
  • kombinirani intenzivni programi ,
  • odhodne mobilnosti s partnerskimi državami.
 • Višji znesek za organizacijo mobilnosti.
 • Dodatek za vključenost.
 • Dodatek za zeleni način potovanja.

 

KA2 Partnerstva za sodelovanje

Partnerstva za sodelovanje na področju terciarnega izobraževanja ostajajo z namenom podpiranja razvoja, prenosa in implementacije inovacij, skupnih sodelovanj, vrstniškega učenja in izmenjavo izkušenj na evropski ravni preko rezultatov, ki so trajni in jih je možno širiti tudi na druge ciljne skupine.

Izobraževanje odraslih

Prioritete:

 • Razvoj spretnosti za življenje in neformalnega učenja v sodelovanju s lokalnimi centri, knjižnicami, kulturnimi centri, NVO).
 • Poti izpopolnjevanja odraslih z nizkimi kvalifikacijami, kompetencami in znanjem – bralna in matematična pismenost, digitalne kompetence – v smeri pridobivanja ustreznih kvalifikacij).
 • Izboljšanje in razširjenje ponudbe kakovostnih in fleksibilnih izobraževanj za odrasle (kombinirano učenje, digitalno učenje, priznavanje, …).
 • Učinkovito doseganje, svetovanje in motiviranje odraslih iz šibkejših okolij ali s šibkejšim ozadjem (migranti, posebne potrebe, …).
 • Razvoj kompetenc izvajalcev izobraževanj in trenerjev (digitalne kompetence, nove učne metode in orodja, …).

Novosti:

KA1 Projekti mobilnosti

 • Mobilnost učečih se, ki bodo lahko na mobilnost odšli individualno ali v obliki skupinske mobilnosti.
 • Možnost pripravljalnih obiskov v projektih mobilnosti.
 • Možnost gostovanja strokovnjaka ali pripravnika iz tujine.
 • Na voljo so dodatna nepovratna sredstva:
  • dodatek za vključenost,
  • dodatek za zeleni način potovanja.

 

KA2 Partnerstva za sodelovanje

 • Organizacije lahko prijavite projekt manjšega obsega, kjer sodelujeta minimalno dve sodelujoči organizaciji iz dveh različnih držav. V tem primeru gre za dotacijo v obliki pavšalnih zneskov.
 • Večja partnerstva, pri katerih se pričakuje, da nastanejo konkretni rezultati in so uporabni na sistemskem nivoju. Pri tem tipu partnerstev ostaja sistem financiranja v obliki stroška na enoto, sodelovati pa morajo najmanj 3 organizacije iz treh različnih držav.

Šport

Prioritete:

 • varovanje integritete in vrednot v športu (šport kot okvir za osebna in socialna znanja in spretnosti ter znanja in spretnosti na področju učenja ter za spodbujanje strpnosti, solidarnosti, vključenosti), pa tudi drugih športnih vrednot in vrednot EU, znanja in spretnosti ter kompetence v športu: športniki in športnice ter osebje, zlasti trenerji)
 • spodbujanje udeležbe v športu in telesni dejavnosti za krepitev zdravja (strateški razvoj športa in telesne dejavnosti na lokalni ravni, razvijanje mesta in učinka športa v življenju otrok, spremljanje vseživljenjske telesne dejavnosti, medsektorsko sodelovanje z zadevnimi institucijami – šolami)
 • socialno-ekonomska in okoljska razsežnost športa (izobraževanje za trajnostni šport, okolju prijazna športna praksa, objekti in dogodki, …)
 • mobilnost osebja se pričakuje v letu v 2023.